top of page
VOP

Všeobecné obchodné podmienky

(spotrebitelia)

VALČEKY NA DOMA

Milí klienti,


ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť nami ponúkané produkty prostredníctvom internetového portálu www. maderovalceky.com


Ako spotrebiteľov si Vás v zmysle zákona č. 102/2004 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov dovoľujeme oboznámiť s nasledovnými informáciami

1. Vymedzenie základných pojmov – Pre účely týchto obchodných podmienok pre
spotrebiteľov majú nižšie uvedené pojmy v tomto článku nasledujúci význam

1.1. Predávajúci je: Elena Miloševič, miesto podnikania: Budatínska 3056/55, Bratislava 851 06, IČO: 50 964 267, DIČ: 10 86 28 44 96, zapísaná: živnostenský register OÚ Bratislava, číslo živn. registra: 110-258496 (ďalej aj ako „Predávajúci“)

 

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Telefonický kontakt: +421 949 171 618

E-mailová adresa Predávajúceho: elena4milosevic@yahoo.com

 

Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu „www.maderovalceky.com“ (ďalej aj „Internetový obchod“).

1.2. Kupujúci je spotrebiteľ  - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej aj ako „Kupujúci“)

1.3. Tovar – sú produkty ponúkané na predaj a to prostredníctvom Internetového obchodu www.maderovalceky.com (ďalej aj ako „tovar“)

1.4.Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby(ďalej aj ako „reklamácia“)

 

2. Všeobecné ustanovenia

2.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je založený kúpnou zmluvou a riadi sa ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len “Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“).

2.2. V prípade, ak má strana kupujúceho záujem objednať si ponúkané produkty z Internetového obchodu ako podnikateľ, kontaktujte nás na vyššie uvedených kontaktných údajoch a vzájomné zmluvné vzťahy sa tak budú spravovať zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník , prípadne individuálne dojednanou kúpnou alebo inou zmluvou, podľa povahy zmluvného vzťahu. Tieto Obchodné podmienky pre spotrebiteľov sa tak nevzťahujú na kúpne zmluvy uzavreté medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom.

2.3. Tieto Obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinností zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru na diaľku prostredníctvom Internetového obchodu www.maderovalceky.com

2.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

2.5.  Kupujúci zaslaním objednávky ako aj potvrdením súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami pre spotrebiteľov, hlavnými vlastnosťami poskytovaného tovaru a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. 

2.6. Vo veciach ochrany Spotrebiteľa sú orgánmi dozoru:

  • Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava.

  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava.

3. KÚPNA ZMLUVA

3.1.  Právny vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ vznikne potvrdením záväznej objednávky Kupujúcim. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar a Kupujúci sa zaväzuje, že objednaný tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

3.2.  Kúpna zmluva vzniká potvrdením záväznej objednávky Kupujúcim a zaniká prijatím objednaného tovaru. 

3.3.  Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy môže kupujúci realizovať vyplnením objednávky postupnými krokmi a odoslaním formulára nachádzajúc

eho sa na internetovej stránke predávajúceho: www.maderovalceky.com

3.4.  Za záväzné akceptovanie objednávky kupujúceho predávajúcim sa považuje e-mailové potvrdenie zaslané predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky a to po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúceho predávajúcim a takisto po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim.

3.5.  Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä špecifikáciu tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru, služieb, dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia, údaje o predávajúcom, údaje o kupujúcom  a prípadne aj iné. 

3.6.  Oznámenie o prijatí objednávky od elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Takéto Oznámenie má iba informatívny charakter. 

3.7. Faktúra bude kupujúcemu vydaná v elektronickom formáte a kupujúci ju dostane na email uvedený v objednávke. 

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

4.1.  Predávajúci je povinný:

4.1.1.     dodať na základe záväznej  objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

4.2.  Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

4.3.  Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4.4.  Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby poverenej na odber tovaru pri osobnom odbere tovaru v prípadoch, kedy je dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového prevodu alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou. Kupujúci s týmto právom predávajúceho súhlasí.

 

5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

5.1.  Kupujúci je povinný:

5.1.1.     prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru a to v lehote splatnosti uvedenej na faktúre,

5.1.2.     nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,

5.2.  Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste špecifikovanom v záväznom akceptovaní objednávky.

6. DODACIE PODMIENKY

6.1.  Tovar je predávaný na základe ponuky uvedenej na internetovej stránke predávajúceho www.maderovalceky.com

6.2.  Obrazové zobrazenie tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho je  len ilustračné, pričom farebné rozlíšenie tovaru  je okrem iného závislé aj na kvalite kupujúcim používaného monitora, resp. iného zariadenia.

6.3.  Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote do 30 dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim, ak nebolo dohodnuté inak je predávajúci .Kupujúci týmto dodaciu lehotu bez výhrad akceptuje. 

6.4.  Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v záväznom akceptovaní objednávky kupujúceho predávajúcim. 

6.5. Ak kupujúci bez toho, aby bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v záväznej akceptácií, má predávajúci nárok na uplatnenie nároku na náhradu škody zodpovedajúcej skutočným nákladom na uskutočnenie opätovného doručovania objednávky.

6.6. Ak kupujúci neprevezme tovar v lehote päť pracovných dní  odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Predávajúci je týmto zároveň oprávnený vyzvať kupujúceho ešte pred uplynutím lehoty na prevzatie tovaru, s čím kupujúci bezvýhradne súhlasí. 

6.7.  Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. V takomto prípade predávajúci môže od osoby splnomocnenej na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve požadovať predloženie originálu alebo kópie kúpnej zmluvy, dokladu o zaplatení tovaru prípadne aj písomné splnomocnenie. 

6.8.  Kupujúci je povinný skontrolovať doručený tovar bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí nekompletnosť balenia, alebo mechanické poškodenie obalu tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru, pričom odporúčame, aby bol ihneď pri prevzatí tovaru vyhotovený záznam, kde bude identifikovaný rozsah a druh poškodenia tovaru, ktorý dopravca potvrdí. V takomto prípade môže predávajúci po prešetrení škodovej udalosti a vyhotoveného záznamu poskytnúť predávajúcemu odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Ak dopravca odmietne potvrdiť škodový zápis je kupujúci oprávnený odoprieť prijatie zásielky. Uvedené platí primerane aj pri osobnom prevzatí tovaru u predávajúceho.

6.9.  Pri doručení zásielky Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K nahláseniu škody je potrebný poškodený tovar, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, ako aj faktúra.  

6.10.Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Nároky z neskoršie zistených vád takto poškodeného tovaru je možné uplatniť iba ak sa preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.

6.11.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak mu predávajúci nedodá tovar v lehote uvedenej  v týchto Obchodných podmienkach, pričom predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu. 

 

7. KÚPNA CENA

7.1. Kúpna cena výrobkov ponúkaných na Internetovom obchode predávajúceho:  www.maderovalceky.com je uvedená pri každom jednotlivom produkte. 

7.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").

7.3. Kúpna cena  pozostáva zo súčtu ceny jednotlivých produktov, ceny dopravy, poštovného, balného. Cena dopravy, poštovného, balného je uvedená pri zadaní objednávky v časti poštovné a dopravy.

7.4.  Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7.3.  V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, považuje sa za deň platby deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

7.4.  Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť:.

platba kartou

dobierka  

 

8. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

8.1.  Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny.

8.2.  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní  nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

 9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1.Predávajúci má právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Za písomné oznámenie zmeny všeobecných obchodných podmienok sa považuje umiestnenie na stránke Internetového obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

9.2. Pre prípad pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy predávajúcemu.

9.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť vyjadrením súhlasu kupujúceho so všeobecnými obchodnými podmienkami pred odoslaním elektronickej objednávky. 

Reklamačný poriadok

Reklamacnyporiadok

Produkty ponúkané na Internetovom obchode www.maderovalceky.com sú výrobky z dreva určené na domáce vonkajšie použitie, pričom ak kupujúci s výrobkami zachádza spôsobom uvedeným v obrazovo – zvukovom Návode na použitie, nevznikne dôvod na nespokojnosť s kvalitou zakúpených výrobkov. 

Pozorne si prečítajte inštrukcie a vypočujte Návod na použitie, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.maderovalceky.com. Prípadne reklamácie, pevne veríme, že vyriešime k Vašej spokojnosti na základe vzájomnej individuálnej dohody a v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Vzhľadom k tomu, že Predávajúci dodržiava právne predpisy chrániace Kupujúceho ako spotrebiteľa, prostredníctvom reklamačného poriadku uvádza všetky povinné informácie a poučenia určené spotrebiteľom. 

Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob reklamácie a postup pri riešení reklamácií tovarov zakúpených prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúceho www.maderovalceky.com, pričom postup pri vybavovaní reklamácií sa spravuje  týmto reklamačným poriadkom, Občianskym zákonníkom a zákonom ochrane spotrebiteľa.

1.  Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí Kupujúcim, ak sa na tovar vzťahuje záruka a bol zakúpený u Predávajúceho. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

2. Ak Kupujúci nie je spotrebiteľ, Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má v momente jeho odovzdania na prepravu. 

3. Záručná doba je 24 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená iná záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

4. Právo Kupujúceho ako spotrebiteľa uplatniť si vady zaniká po uplynutí záručnej doby. 

5. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu a reklamovať vady tovaru bezodkladne po ich zistení, v  prevádzkarni predávajúceho osobne, alebo doručením tovaru na adresu predávajúceho, a to na reklamačnom formulári predávajúceho (formulár si môžete stiahnuť tu), alebo iným vhodným spôsobom. 

6. Predávajúci vydá kupujúcemu Potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorej predávajúci presne označí chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

7. Predávajúci po prijatí reklamácie vady posúdi a výsledok reklamácie bezodkladne oznámi Kupujúcemu na email uvedený v objednávke Kupujúceho.  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8. Kupujúci má právo na výmenu,  ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

9. Predávajúci pri spôsobe vybavenia reklamácie postupuje v zmysle ustanovenia § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa. Predávajúci vybavuje reklamáciu podľa možností ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od začiatku reklamačného konania a v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. 

10. V prípade, že Predávajúci nie je oprávnený riešiť reklamáciu samostatne a je nutné ju odoslať výrobcovi alebo dodávateľovi na posúdenie, vyhradzuje si Predávajúci právo na prekročenie zákonom stanovenej lehoty na vybavenie reklamácie.

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Kupujúcemu má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených v § 7 a nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. 

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

3. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať späť alebo odovzdať predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane všetkej dokumentácie (ak bola k tovaru príslušná), dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale.

4. V prípade odstúpenia kupujúceho od zmluvy, tento znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený kupujúcim.

6. V prípade kúpy spotrebného tovaru (napr. liečiv, kozmetiky, drogistických výrobkov, iných výrobkov určených na použitie na osobnú potrebu a pod.) je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

7. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (formulár si môžete stiahnuť tu) zaslaného na adresu sídla predávajúceho.

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy alebo realizované inou formou musí obsahovať najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, adresu kupujúceho, podpis kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. 

9. Kupujúci je v zákonnej lehote po odstúpení od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a podľa možnosti v originálnom obale, a to zaslaním na adresu:  Elena Miloševič, miesto podnikania: Budatínska 3056/55, Bratislava 851 06

10. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady na doručenie tovaru, ak si kupujúci pri dodaní tovaru zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

11. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu : Elena Miloševič, miesto podnikania: Budatínska 3056/55, Bratislava 851 06 alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

12.  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. právajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

RIEŠENIE SPOROV

1. V prípade, že kupujúci nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo keď sa kupujúci obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci podľa ustanovení zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk). Kupujúci je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti.

2. Kupujúci je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES oprávnení použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie sporov s predávajúcim, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

3. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, alebo v prípade iného porušenia práva kupujúceho môže si kupujúci uplatniť svoje právo prostredníctvom všeobecného súdu SR.

Ochrana osobných údajov

GDPR

Prevádzkovateľom osobných údajov je predávajúci:

Elena Miloševič, miesto podnikania: Budatínska 3056/55, Bratislava 851 06, IČO: 50 964 267, DIČ: 10 86 28 44 96, zapísaná: živnostenský register OÚ Bratislava, číslo živn. registra: 110-258496.

Kontaktné údaje Predávajúceho:

Telefonický kontakt: +421 949 171 618

E-mailová adresa Predávajúceho: elena4milosevic@yahoo.com

 

1.Predávajúci informuje kupujúceho, že v  zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

2.Právnym základom pre spracovávanie osobných údajov kupujúceho je zmluvný vzťah, t.j. kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), pričom poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, nakoľko bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či ju zo strany predávajúceho plniť.

4.Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, akým je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

5.Predávajúci sa zaväzuje že, získané osobné údaje poskytnuté kupujúcim pri vyplnení objednávky, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie nikdy neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

6.Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcom a predávajúcim a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov, najviac však na 10 rokov po uplynutí zmluvy.

7.Predávajúci týmto prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov a rovnako tak prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe. 

8.Predávajúci prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

9.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

10. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára Kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

 

11.Kupujúci má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov spracovávaných predávajúcim, opraviť ich, vymazať, vzniesť námietku proti ich spracovaniu a žiadať, aby neboli ďalej spracovávané, ako aj právo na ich prenositeľnosť. Pre uplatnenie týchto práv je nevyhnutné zaslať predávajúcemu písomnú žiadosť na adresu sídla predávajúceho:

Elena Miloševič, miesto podnikania: Budatínska 3056/55, Bratislava 851 06. 

bottom of page